პირდაპირი მარკეტინგისთვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაშპს „მარკეტფლეისი“ (ს/კ 405496379) გაცნობებთ, რომ 2024 წლის პირველი მარტიდან ძალაში შედის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი ახალი რედაქციით, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად ახლებურად არეგულირებს სხვადასხვა საკითხებს და მათ შორის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მონაცემთა დამუშავებას.

გაცნობებთ, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შპს “მარკეტფლეისი” თვითონ როგორც მონაცემთა დამუშავებაზე პასუხისმგებელი პირი მონაცემების დამუშავებას ახორციელებს კანონის ახალი რედაქციის შესაბამისად. შეტყობინებების დაგზავნა განხორციელდება როგორც უშუალოდ შპს „მარკეტფლეისს“, ასევე მის მიერ დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირების (კომპანიების) მეშვეობით. ჩვენს მიერ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებით დამუშავებული თქვენი პერსონალური მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს.

პირდაპირი მარკეტინგის (სარეკლამო შეთავაზებების დაგზავნა) მიზნებისთვის დამუშავდება თქვენი მხოლოდ შემდეგი პერსონალური მონაცემები: სახელი, გვარი, ტელ. ნომერი, ელ. ფოსტა, მისამართი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ჩვენს მაღაზიაში ვიზიტისას წერილობით განაცხადებთ თანხმობას, ჩვენ დამატებით დავამუშავებთ თქვენს ასაკს, სქესსა და მოქალაქეობას, რაც დამატებით მოგვცემს საშუალებას თქვენზე მორგებული შეთავაზების გამოსაგზავნად.

პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით დამუშავებაზე თქვენი თანხმობა გულისხმობს, რომ შპს „მარკეტფლეისისგან” (ს/კ 405496379) ან/და მისი პარტნიორი/კონტრაქტორი/შვილობილი კომპანიებისაგან თქვენ პირდაპირი მარკეტინგის საშუალებით მიიღებთ კანონმდებლობით ნებადართულ სარეკლამო ხასიათის შეთავაზებებს/შეტყობინებებს, რაც მოგცემთ შესაძლებლობას მუდმივად თვალი ადევნოთ ჩვენს სიახლეებს და აქციებს.  

თქვენს ინტერესებზე მორგებული სარეკლამო შეთავაზებების დაგზავნა გულისხმობს, რომ შესაძლოა განხორციელდეს თქვენს შესახებ ზემოთ მოცემული გარკვეული მონაცემების ფილტრაცია/სეგმენტაცია პერიოდულად, სხვადასხვა მონაცემებით სეგმენტირებული/გაფილტრული ბაზის ერთჯერადი ფორმირება და სარეკლამო მარკეტინგული ხასიათის შეთავაზებების დაგზავნა;

შპს „მარკეტფლეისის“-ს (ს/კ 405496379) ვებ-გვერდზე (www.popmart.ge) რეგისტრირებისას, მომსახურების მიღების მიზნით თქვენ გვაწვდით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. აღნიშნული მონაცემები გამოყენებულია მხოლოდ და მხოლოდ თქვენთან გარიგების დასადებად, მის შესასრულებლად და მომსახურების სათანადო ხარისხის უზრუნველსაყოფად. თუმცა, რეგისტრირებისას ან ავტორიზებისას თქვენ გხვდებათ მოსანიშნი ველი, სადაც თქვენ ეცნობით პირადი მონაცემების დამუშავების პოლიტიკას, ამავდროულად ეცნობით პირდაპირი მარკეტინგისთვის მონაცემების დამუშავების პირობებს და თუ თქვენთვის მისაღებია აღნიშნული პირობები, გეძლევათ შესაძლებლობა ცალკე მონიშნოთ, რომ ეთანხმებით პერსონალური მონაცემების დამუშავებას პირდაპირი მარკეტინგისთვის და ცალკე პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მომსახურების მისაღებად.

შპს „მარკეტფლეისის“ (ს/კ 405496379) ვებ-გვერდზე (www.popmart.ge) უკვე დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს მათი ავტორიზაციის შემდეგ, საკუთარი სურვილის ფარგლებში გეძლევათ შესაძლებლობა პირდაპირ, საკუთარ პროფილზე გადასვლისას, პროფილი და პაროლის განყოფილებაში მონიშნოთ პირდაპირი მარკეტინგული კომუნიკაციის ღილაკი და დაეთანხმოთ პროფილის განახლებს. ასევე ავტორიზაციის შემდეგ სპეციალურ popup ბანერზე თანხმობის მონიშვნითაც შეგიძლიათ პირდაპირ მარკეტინგულ კომუნიკაციაზე თანხმობის მონიშნვა. თანხმობის შემდეგ თქვენი პირადი მონაცემები ავტომატურად გენერირდება პირდაპირი მარკეტინგისთვის მონაცემების დამუშავების ბაზაში.

თქვენი თანხმობის გამოთხოვა შეგიძლიათ სატელეფონო ზარით ნომრებზე 032 2 12 19 19, სადაც ოპერატორს აცნობებთ თქვენს ნებას თანხმობის გამოთხოვის თაობაზე ან ვებ გვერდზე, თქვენ პროფილში, მარკეტინგული შეთავაზებების ნიშნულის მოხსნით და პროფილის ინფორმაციის განახლებით.

თქვენი თანხმობის შემთხვევაში ზემოთ ნახსენებ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის მოხდება უვადოდ.

თანხმობის გამოხმობით გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა აღარ მოხდება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის თქვენი მონაცემების დამუშავება, აღარ მიიღებთ სარეკლამო შეტყობინებებს. თანხმობის გამოხმობის შეტყობინების გამოგზავნა უფასოა.

პირდაპირი მარკეტინგისთვის მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის შემთხვევაში, შეთავაზებებს მიიღებთ: ტელეფონის ნომერზე ტექსტური ან ხმოვანი შეტყობინების ან პირდაპირი სატელეფონო ზარის სახით, ხოლო ელექტრონულ ფოსტაზე შეტყობინების სახით.