მიწოდება


შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) გაცნობებთ, რომ ჩვენი კომპანია გაყიდვებს ახორციელებს მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით და ჩვენს საიტზე (www.popmart.ge) წარმოდგენილი პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ ქართული საბანკო ბარათით.

გაითვალისწინეთ, რომ შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379)  არ ყიდის პროდუქციას და არ სთავაზობს მომხმარებლებს ტრანსპორტირებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.

შპს ‘მარკეტფლეისის’  (ს/კ 405496379) საიტზე ნივთის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს მიტანის სერვისით სარგებლობის საშუალება.

შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს საქონელი დაყოვნების გარეშე, მაგრამ ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და მომხმარებელი ამის თაობაზე ინფორმირებულია და თანახმაა.

თუ შპს ‘მარკეტფლეისის’  (ს/კ 405496379) ვალდებულება ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ვადაში არ შეასრულა, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს შპს ‘მარკეტფლეისს’  (ს/კ 405496379) გონივრული დამატებითი ვადა ვალდებულების შესასრულებლად. დამატებითი ვადის გასვლის შემდეგ, ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დამატებითი ვადის განსაზღვრა სავალდებულო არ არის, თუ აშკარაა, რომ ამას არავითარი შედეგი არ ექნება, ან მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულება საქონლის დროულად მიღებას დაუკავშირა. თუ მომხმარებელს საქონელი იმის გამო არ მიეწოდება, რომ იგი ხელმისაწვდომი არ არის, შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) ვალდებულია მომხმარებელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ.

შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) ვალდებულია გადასცეს მომხმარებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისი საქონელი.

საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ იგი შეესაბამება შპს ‘მარკეტფლეისის’ (ს/კ 405496379) მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებულ აღწერას და მას აქვს იგივე თვისებები, რომლებიც შპს ‘მარკეტფლეისის’ (ს/კ 405496379) მიერ მომხმარებლისთვის წარდგენილ საქონლის ნიმუშს ჰქონდა.

შპს ‘მარკეტფლეისის’  (ს/კ 405496379) მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებული აღწერის არარსებობის შემთხვევაში, საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ იგი გამოსადეგია იმ მიზნისთვის, რომლის თაობაზედაც მომხმარებელმა შპს ‘მარკეტფლეისს’ (ს/კ 405496379) ხელშეკრულების დადების დროს აცნობა და რომელსაც შპს ‘მარკეტფლეისი’ (ს/კ 405496379) დაეთანხმა.

თუ მომხმარებელი შპს ‘მარკეტფლეისს’  (ს/კ 405496379)  არ აცნობებს იმ მიზნის თაობაზე, რომლისთვისაც მას სურს საქონლის გამოყენება, საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ იგი ვარგისია იმ მიზნით სარგებლობისთვის, რომლისთვისაც, ჩვეულებრივ, გამოიყენება.

თუ საქონლის ჩვეულებრივი გამოყენების მიზანი ვერ დგინდება, საქონელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამის საქონლად მიიჩნევა, თუ მას აქვს ამ სახეობის საქონლის თვისებები და ფუნქციონირებს ისე, როგორც აღნიშნული სახეობის საქონელი, ამასთანავე, რისი გონივრული მოლოდინიც მომხმარებელს შეიძლებოდა ჰქონოდა საქონლის ბუნებიდან და იმ საჯარო განცხადებებიდან გამომდინარე, რომლებიც გააკეთა შპს ‘მარკეტფლეისმა’ (ს/კ 405496379), მწარმოებელმა, მისმა წარმომადგენელმა ან ბაზარზე განთავსებისთვის პასუხისმგებელმა სხვა პირმა, მათ შორის, რეკლამის ან/და ეტიკეტის საშუალებით.

ამ მუხლის მიზნებისთვის საქონელი ნაკლის მქონე საქონლად არ მიიჩნევა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტში მომხმარებელმა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ საქონელს ნაკლი ჰქონდა, ან საქონლის ნაკლი მომხმარებლის მიერ მიწოდებული მასალით არის განპირობებული.

მოვაჭრეს არ დაეკისრება პასუხისმგებლობა საქონლის ან მომსახურების შესახებ საჯარო განცხადებისთვის, თუ დაამტკიცებს, რომ:

ა) მას არ ჰქონდა ან ვერ ექნებოდა ინფორმაცია ამ განცხადების შესახებ;

ბ) ხელშეკრულების დადებამდე ამ განცხადებაში მოცემული ინფორმაცია შეიცვალა;

გ) ეს განცხადება ვერ მოახდენდა გავლენას მომხმარებლის მიერ საქონლის ან მომსახურების შეძენაზე.

დაუზიანებელი შეფუთვით მიღებული დაზიანებული პროდუქციის ან შეცდომით მიღებული შეკვეთის შემთხვევაში, გთხოვთ, გადაუღოთ მიღებულ გზავნილს დაზიანების ან/და შეცდომის ამსახველი ფოტოსურათი და ამ ფაქტის შესახებ მოგვწეროთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: info@popmart.ge

სტანდარტული მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-5 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს რის შესახებაც გაცნობებთ ოპერატორი. მითითებულ მისამართზე ნივთის მიწოდება მომხმარებლისთვის არის უფასო.

რეალიზებული ნივთის გაყიდვის შემდეგ გადამზიდი კომპანიის ელიტ სერვისის ქოლ ცენტრის მხრიდან ხდება მომხმარებელთან დაკავშირდება და მიტანის დროზე შეთანხმება. ვოლტის შემთხვევაში, შეკვეთის დარეგისტრირებისას მომხმარებელს ეგზავნება სმს შეტყობინება მითითებული ლინკით, რომელზე გადასვლის შემდეგ შესაძლებელია თვალი ადევნოს კურიერის მოძრაობას და განსაზღვროს როდის მიიღებს ნივთს.

თუ ჩვენს სისტემაში თქვენს შეკვეთას აქვს სტატუსი ჩაბარებულია და თქვენ არ მიგიღიათ გზავნილი, გთხოვთ დაუყოვნებლივ მოგვწეროთ ამ ფაქტის შესახებ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@popmart.ge და პრობლემის დაფიქსირების შემდეგ კომპანია იზრუნებს ნებისმიერი გაუგებრობის/ხარვეზის დროულად აღმოფხვრაზე.