წესები და პირობები

წინამდებარე დოკუმენტი არის popmart.ge-ის ვებგვერდით სარგებლობის წესები და პირობები. ჩვენი ვებ-საიტის მომსახურებით სარგებლობისას ინფორმაციის მიმოცვლა ხდება საიტსა და მომხმარებელს შორის. აღნიშნული ვებგვერდი განკუთვნილია იმისთვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია საიტის გამოყენების წესების, თქვენი პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების, საიტზე პროდუქციის განთავსებისა და შეძენის პირობების შესახებ. საიტზე დარეგისტრირებით და/ანვეთანხმები პირობებსუჯრის მონიშვნით თქვენ თანხმობას აცხადებთ წინამდებარე წესების სრულად და უპირობოდ დაცვაზე. აღნიშნული წესები ხდება თქვენსა და კომპანიას შორის ურთიერთობის ფარგლებში სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი და ენიჭება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული იურიდიული მნიშვნელობა. თქვენს მიერ გაცემულ და ჩვენ მიერ დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით არსებულ პროცესთან და წესებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით

კონფიდენციალურობის პოლიტიკას . ნივთის დაბრუნების პროცესთან და მის წესებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით ნივთის დაბრუნების პოლიტიკას. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და ნივთის დაბრუნების პოლიტიკის მარეგულირებელი დოკუმენტები ამ წესებისა და მხარეთა შორის არსებული გარიგების განუყოფელი ნაწილია და მინიჭებული აქვს იდენტური სამართლებრივი სტატუსი. დამატებითი კითხვების, პრეტენზიის, თხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია popmart.ge- დაუკავშირდეს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. popmart.ge-ის გუნდი მზად არის მომხმარებელს კითხვებზე გასცეს დეტალური პასუხი.

ტერმინების განმარტება

·        საიტი - ვებ გვერდი popmart.ge.

·        პროდუქცია - საიტის მეშვეობით გასაყიდად განთავსებული ნებისმიერი ნივთი.

·        განცხადება - საიტზე განთავსებული ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქციის შესახებ.

·        მმართველი კომპანია - ვებ გვერდის popmart.ge- მფლობელი კომპანია, შპსმარკეტპლეისისაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული და მოქმედი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, /: 405496379). შესაძლებელია მმართელი კომპანია იყოს გამყიდველიც.

·        მომხმარებელი - იურიდიული პირი ან 18 წელს მიღწეული ფიზიკური პირი, რომელიც იყენებს საიტს, რაც მოიცავს საიტზე პროდუქციის განთავსებას, ძიებას და შეძენას.

·        გამყიდველი - იურიდიული პირი, რომელიც საიტის გამოყენებით ყიდის პროდუქციას მმართველ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიმართაც საიტზე შესაძლოა შემოთავაზებული იყოს დამატებითი მომსახურებები (განვადება, გარანტია, მიტანის სერვისი და .).

·        მყიდველი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც პროდუქციას შეიძენს საიტის მეშვეობით.

საიტზე რეგისტრაციის / ავტორიზაციის წესები

·        საიტზე პროდუქციის შესაძენად საჭიროა ვებგვერდზე რეგისტრაცია. მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციას გაივლის რეგისტრაციის ველში მითითებული წესების დაცვით, შემდეგი მონაცემების მითითებით:

·        სახელი, გვარი;

·        მისამართი

·        ელექტრონული ფოსტა

·        სისტემაში შესასვლელი პაროლი

·        მომხმარებელი ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მითითებული ინფორმაცია არის სრული და სწორი; იგი არის 18 წელს მიღწეული, სრულწლოვანი ქმედუნარიანი პირი; არ გამოიყენებს სხვა პირის მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას ვებგვერდზე რეგისტრაციის მიზნით; წინააღმდეგ შემთხვევაში მმართველი კომპანია უფლებას იტოვებს მიმართოს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს.

·        მომხმარებელი ასევე ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ არ გამოიყენებს სახელს, რომელიც შესაძლოა დამამცირებელი და შეურაცხმყოფელი აღმოჩნდეს ნებისმიერი სხვა პირისათვის; არ გამოიყენებს ვებგვერდს ყალბი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით; არ დაარღვევს სხვა პირის უფლებებს, კანონსაწინააღმდეგო და ზიანის მიმყენებელი ქმედებით; არ გამოიყენებს მოწყობილობას, პროგრამას, რომლის მიზანი არის ინფორმაციის მოპოვება ვებგვერდიდან ან/და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა; დაიცავს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს, არ განახორციელებს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის, როგორიცაა ლოგო, სურათი, გამოსახულება, პატენტი, სასაქონლო ნიშნები, დიზაინის და სხვა ნებისმიერი სახის ინტელექტუალური საკუთრების უნებართვო გამოყენებას, დამუშავებასა და გამოქვეყნებას, ვებგვერდის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე; არ განახორციელებს ქმედებას, რომელიც იკრძალება მოქმედი კანონმდებლობით ან/და წინამდებარე წესებითა და პირობებით.

ზოგადი წესები და პირობები

·        წინამდებარე წესები და პირობები არეგულირებს მმართველი კომპანიის საიტით სარგებლობის პირობებს. გამყიდველსა და მმართველ კომპანიას შორის ურთიერთობა დამატებით დარეგულირდება ხელშეკრულებით, რომელსაც გამყიდველსა და მმართველ კომპანიას შორის არსებულ ურთიერთობებში წინამდებარე პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში ენიჭება უპირატესი ძალა.

·        მომხმარებლის მიერ საიტზე შესვლა (ავტორიზაცია/რეგისტრაცია), საიტიდან ინფორმაციის მიღება ან/და მომსახურების გამოყენება გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები და ასევე კონკრეტული პროდუქციის შესაბამის აღწერაში მითითებული წესები.

·        საიტის მოხმარებით მომხმარებლები აცხადებენ თანხმობას, რომ მათ მიერ საიტის მომსახურებით სარგებლობა/გამოყენება შესაბამისობაშია ყველა მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციის და დებულების, მათ შორის საგადასახადო, წესებთან. მმართველი კომპანია პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მიერ მომსახურების უკანონო ან არაავტორიზებულ გამოყენებაზე. მომხმარებელი პასუხისმგებელია თავად გადაამოწმოს მისი შესაბამისი იურისდიქციის კანონმდებლობა საიტზე დარეგისტრირებამდე და მომსახურების მიღებამდე. საიტის მომსახურებით სარგებლობა და მისი გამოყენება განკუთვნილია მხოლოდ იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც რომელიმე მოქმედი კანონმდებლობით არ ეკრძალებათ / ეზღუდებათ შესაბამისი მომსახურების მიღება ინტერნეტით.

·        მმართველი კომპანია უფლებამოსილია, მომხმარებლების წინასწარი თანხმობის გარეშე, შეიტანოს ცვლილებები ვებ-გვერდის მოხმარების წესებსა და პირობებში. ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, მმართველი კომპანია განაახლებს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, ასევე მიუთითებს განახლების თარიღს. მოდიფიცირებული წესები და პირობები ძალაში შედის საიტზე გამოქვეყნებისთანავე. მომხმარებელი პასუხისმგებელია საიტის გამოყენებამდე გაეცნოს ცვლილებებს, ასეთს არსებობის შემთხვევაში. წესებსა და პირობებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ საიტით კვლავ სარგებლობა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ეთანხმება ცვლილებებს.

·        საიტით სარგებლობისას მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ მმართველმა კომპანიამ დაამუშავოს მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად.

·        მომხმარებელს არ აქვს უფლება მესამე პირს გაანდოს საკუთარი ანგარიშის სახელი და პაროლი. ამგვარი ინფორმაციის გავრცელების თაობაზე ნებისმიერი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს პაროლი. კომპიუტერსა და ნებისმიერ სხვა აპარატზე და ინტერნეტზე წვდომის ლოკაციაზე ანგარიშის სახელისა და პაროლის უსაფრთხოებაზე, ასევე მომხმარებლის სახელის კომბინაციის, რაიმე ვირუსის ან ვირუსული პროგრამის საფუძველზე, გატეხვაზე და ნებისმიერ დანაკარგზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს.

·        მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ განუცხადოს მმართველ კომპანიას ანგარიშის ნებისმიერი შესაძლო გატეხვის მცდელობაზე ან უსაფრთხოების დარღვევაზე.

·        მომხმარებელმა არ არის უფლებამოსილი საიტი გამოიყენოს ისე, რომ დაირღვეს მმართველი კომპანიის ან ნებისმიერი მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები. ვებ-გვერდის კონტენტის ნებისმიერი რეპროდუქცია, განცხადება, გავრცელება ან ხელახლა გავრცელება, სრულად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი საშუალებით (მათ შორის, ქეშირება, შექმნა), გაყიდვა, გადაყიდვა, განმეორებითი გადაცემა ან მესამე მხარეებისთვის ხელმისაწვდომობა აკრძალულია. იმ შემთხვევაში, თუკი შესაძლებელია მომსახურების ფარგლებში რაიმე მასალის გადმოწერა ან ბეჭდვა, მაშინ ასეთი მასალის გადმოწერა შესაძლებელია მხოლოდ ერთ აპარატზე (და შესაძლებელია წერილობით ფორმაში ბეჭდვა) და მხოლოდ მომხმარებლის პერსონალური, არაკომერციული გამოყენებისთვის.

·        ინტეგრირებული მომსახურებისას (როგორიცა მაგ. განვადება, სესხის დამტკიცება და .) ბანკის პირობები ავსებს წინამდებარე წესებსა და პირობებს მანამ, სანამ ისინი არ ეწინააღმდეგებიან წინამდებარე წესებსა და პირობებს. ნებისმიერი ასეთი ინტეგრირებული მომსახურების გამოყენებით, მომხმარებელი ეთანხმება და პასუხისმგებელია მათ დაცვაზე. წინამდებარე მომსახურების პირობებსა და ნებისმიერი სხვა ინტეგრირებული მომსახურების პირობებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, წინამდებარე პირობებს მიენიჭება უპირატესობა მმართველ კომპანიასა და მომხმარებელს შორის ნებისმიერი სამართლებრივი ურთიერთობისას.

მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები

·        მმართველი კომპანია უზრუნველყოფს მომხმარებელთა განცხადებების შესაბამის კატეგორიაში განთავსებას, თითოეული განცხადების შინაარსის გათვალისწინებით.

·        მმართველი კომპანია არ იძლევა გარანტიას და არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებულ განცხადებაში მითითებული პროდუქციის უფლებრივ/ნივთობრივ ნაკლზე, ხარისხზე, უსაფრთხოებაზე და აღწერაში მითითებული ინფორმაციის რეალობასთან შესაბამისობაზე, სიზუსტეზე.

·        წინამდებარე ვებ გვერდის მოხმარების წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაში მმართველი კომპანია უფლებამოსილია დაბლოკოს დამრღვევი მომხმარებლის IP მისამართი.

·        ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით აუქმებს საკუთარ ანგარიშს, ვირტუალურ ბალანსზე განთავსებული შესაბამისი თანხა მომხმარებელს უკან არ უბრუნდება. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, მომხმარებელი უფლებამოსილი ანგარიშის ნებაყოფლობით გაუქმებამდე გახარჯოს გამოუყენებელი ბალანსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებული ბალანსი უკან არ დაუბრუნდება, რაზეც ის თავად არის პასუხისმგებელი. წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით მომხმარებელი უარს აცხადებს მომავალში აღნიშნულთან დაკავშირებით მმართველი კომპანიისადმი პრეტენზიების გამოთქმაზე, ნებისმიერ მოქმედ კანონზე დაყრდნობით.

პროდუქციის შეძენა

·        პროდუქციის შესაძენად მომხმარებელი უნდა მიჰყვეს პროდუქციის შესაბამის გვერდზე განთავსებულ ინსტრუქციას.

·        პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია განხორციელდეს განვადებით თუ შესაბამისი მითითება არსებობს პროდუქციის წესების/აღწერის გვერდზე. ასეთ შემთხვევაში განვადების ხელშეკრულება იდება პარტნიორ ბანკსა და მყიდველს შორის.

·        საიტის მეშვეობით პროდუქციის შეძენისას ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი პროდუქციის წესებში/აღწერაში მითითებული ფორმით. ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მომხმარებელი ვალდებულია გადაამოწმოს მის მიერ მითითებული მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია, შეძენილი პროდუქციის მისთვის შეუფერხებლად მიწოდების განხორციელების მიზნით. ანგარიშსწორების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ეკრანზე გამოდის შესაბამისი ინფორმაციის შემცველი შეტყობინება. ანგარიშსწორების დასრულების შემდგომ მომხმარებელი მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებს დასტურს შეკვეთის წარმატებით დასრულების შესახებ. არასწორი/არასრული მისამართისა ან/და საკონტაქტო ინფორმაციის მითითების შემთხვევაში პროდუქციის მიწოდების შეფერხების თაობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს.

·        მომხმარებელი მის მიერ შეძენილი პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმებას შეძლებს მის პირად გვერდზე.

·        მმართველი კომპანია იტოვებს უფლებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა თაღლითობის, უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

·        შეძენილი პროდუქციის გაცვლისა და დაბრუნების წესები მომხმარებელს შეუძლია იხილოს ნივთვის შეცვლა-დაბრუნების პოლიტიკა

·        მმართველი კომპანია იხსნის ყოელგვარ პასუხისგმებლობას და არ გასცემს არანაირ გარანტიას საიტის მეშვეობით შეთავაზებულ პროდუქციაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის მოქმედებს როგორც გამყიდველი. იმ შემთხვევაში, თუ თავად გამყიდველი ავრცელებს გარანტიას შესასყიდ პროდუქტზე, ამგვარი მითითება აისახება საიტზე შესაბამის ველში.

·        მომხმარებელს შეძენილ პროდუქციას გადაეცემა მის მიერ მითითებულ მისამართზე. პროდუქციის დაკარგვისა და დაზიანების რისკი სრულად გადადის საკურიერო მომსახურების გამწევ კომპანიაზე.

·        შეძენილი პროდუქციის მიღება მომხმარებელს შეუძლია როგორც სამუშაო, ასევე არასამუშაო დღეებში.

არასწრულწლოვანი პირები

·        თუ თქვენ არ ხართ კანონით სრულწლოვანი პირი, თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩამოტვირთოთ ან ისარგებლოთ ვებგვერდის სერვისებით ან მოგვაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია. ვებგვერდის სერვისები არ არის შექმნილი / გამიზნული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის. პირებისთვის, რომელთაც რომელიმე იურისდიქციით შესაბამისი სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით არ მიუღწევიათ კანონიერი თანხმობის ასაკამდე („კანონით სრულწლოვანი“).

·        მმართველი კომპანია იტოვებს უფლებას ჰქონდეს წვდომა და განახორციელოს მომხმარებლისგან მიღებული ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის შემოწმება. იმ შემთხვევაში, თუ მმართველი კომპანიისთვის ცხნობილი გახდება, რომ ინფორმაციის გაზიარება მოხდა არასრულწლოვანი მომხმარებლის მიერ, მმართველი კომპანია უფლებამოსილია არ გავითვალისწინოს აღნიშნული ინფორმაცია.

·        გთხოვთ, დაუყოვნებლივ გვაცნობოთ თუ გაქვთ მიზეზი ივარაუდოთ, რომ ჩვენთვის ინფორმაციის გაზიარება მოხდა არასრულწლოვანი პირის მიერ.

სხვა პირობები

·        საიტის მეშვეობით პროდუქციის შესყიდვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა პირობა (მაგ: მიტანის/დამონტაჟების პირობები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მითითებული იქნება პროდუქციის წესების/სრული აღწერის გვერდზე და სავალდებულო იქნება წინამდებარე წესებსა და პირობებთან ერთად როგორც გამყიდველისთვის, ასევე მყიდველისთვი